1.
Phương NH, Truyền PT, MOIRET A. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ BỊ TỔN THƯƠNG DO SÓNG THẦN CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NHA TRANG. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 21 [cited 2021 Oct. 21];33(1):1-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/266