1.
Xuyên N Đình, Dũng NQ, Sơn LT, Văn Đinh Q, Hùng NT, Minh NL. Một số kết quả quan sát mới về động đất vùng Nam Bộ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Jun. 10];30(3):264-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11792