1.
Sơn LT. Xác định Magnitude động đất địa phương ML dựa trên số liệu trạm động đất Hà Nội và Điện Biên. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Mar. 21];30(3):351-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11790