1.
Tô T Đình, Công DC. Chuyển động tuyệt đối khu vực đứt gẫy Sông Hồng (từ Yên Bái qua Thái Nguyên) theo số liệu đo GPS. Sci. Earth [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Feb. 3];30(4):374-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11771