1.
Anh TT, Hòa TT, Borisenko AS, Phượng NT, Dung PT, Anh TV. Đặc điểm khoáng vật - địa hóa vỡ tuổi thành tạo của quặng hóa vàng Bồng Miêu. Sci. Earth [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Feb. 5];30(4):302-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11762