1.
Ý NV, Hòa TT, Phượng NT, Anh TT, Vấn VV, Dung PT, Izokh EP, Borisenko AS. Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2024 May 24];30(3):233-42. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11760