1.
Niên B Ấn. Đặc điểm khoáng vật học của Crompsinel trong các thành tạo siêu Mafic khối Núi Nưa (đới Sông Mã). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2024 Jul. 23];30(2):199-20. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11757