1.
Borisenko AS, Hòa TT, Vasilev VI, Morsev NK, Vấn VV, Phượng NT, Thành HH, Anh TT, Dung PT. Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Sep. 28];30(3):193-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11756