1.
Triều C Đình, Tatiana S. Mô hình cấu trúc vận tốc sóng dọc P của Manti khu vực Đông Nam Á. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2024 Feb. 25];30(2):176-84. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11754