1.
Tuyến Đoàn V, Toàn Đinh V, Bắc TV. Nghiên cứu nguồn địa nhiệt cho phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2024 Jun. 14];30(2):153-60. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11751