1.
Vấn VV, Hòa TT, Borisenco AS, Phượng NT, Anh TT, Lam TH, Thuận Đặng T. Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Dec. 1];30(2):113-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11743