1.
Phương TH, Bào Đặng V, Vượng NV, Minh VC, Lực PV. Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên Địa cảnh (Geopark). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Dec. 7];30(2):105-12. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11742