1.
Bình NV. Tính phân đới và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ phong hóa vùng đồi núi Sóc Sơn (Hà Nội). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2003 Jun. 13 [cited 2022 Aug. 11];25(3):275-80. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11738