1.
Thanh LN, Giảng NV, Nhân NS. Đặc điểm cấu trúc trầm tích bờ sông tiền (khu vực Sa Đéc) theo tài liệu địa vật lý - địa chất. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Jun. 8];30(1):84-90. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11721