1.
Dương N Đình. Một số kết quả ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới trong phân loại lớp phủ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2024 Jun. 15];30(1):31-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11715