1.
Dần NT, Tuấn TA, Lee S. Ứng dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ nhạy cảm trượt lở đất các tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Mar. 24];30(1):12-20. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11713