1.
Huyên NX, Pha P Đông, Hưng NQ. Đặc điểm trầm tích cắc mặt cắt Đệ Tam vùng Tây Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2006 Mar. 8 [cited 2022 Jun. 27];28(2):253-65. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11701