1.
Vượng BT. Mô hình dòng chảy nước dưới đất vùng Bắc Bình. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2024 Mar. 1];28(4):470-83. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11697