1.
Vượng BT. Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2024 Apr. 21];28(4):446-57. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11695