1.
Giảng NV, Duẩn NB, Khiêm LC, Thanh LN, Dũng NQ. Đặc điểm địa chất thủy văn vùng Bắc Bình, Bình Thuận theo tài liệu địa vật lý. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2024 Jun. 24];28(4):410-21. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11692