1.
Thoa NTK, Arduino G, Giảng NV, Văn PTK, Vượng BT. Mô hình thử nghiệm quản lý tầng chứa nước bổ sung tại Bắc Bình, Bình Thuận. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2023 Dec. 8];28(4):389-40. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11690