1.
Mai Đặng, Tích VV, Thuyết NTM. Mô hình tuyến tính tổng quát của trường địa hóa thứ sinh vùng quặng chì kẽm Chợ Đồn. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2024 Jun. 24];28(3):359-62. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11684