1.
Thọ P Đình, Dỹ N Địch, Bát Đặng V, Tính Đỗ T. Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2022 May 26];28(3):321-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11678