1.
Tích VV. Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack và quá trình tạo núi Indosini. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2024 Jun. 25];28(3):241-52. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11668