1.
Vượng NV, Chương MH, Thắng TT. Tuổi đồng vị phóng xạ và tiến hóa nhiệt kiến tạo các đá Ophiolit đới biến dạng Sông Mã. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2023 Mar. 21];28(2):165-73. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11657