1.
Triều C Đình, Tuyên NH, Tuấn TA. Mối quan hệ giữa đặc trưng cấu trúc vỏ Trái Đất và hoạt động động đất Tay Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2022 Jan. 26];28(3):155-64. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11656