1.
Thắng TV, Tùng V Đức, Hương NTT. Đặc điểm phát triển kiến tạo đới Đà Lạt và kế cận trong Mesozoi muộn - Kainozoi. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2024 Feb. 25];28(2):140-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11654