1.
Hùng PV. Đặc điểm hoạt động của các đứt gãy ở khu vực hồ Phú Ninh - Thái Xuân trong Đệ Tứ hiện đại. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2022 Jun. 27];28(2):131-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11653