1.
Tùng V Đức, Thắng TV. Đặc điểm Tân Kiến tạo và địa động lực hiện đại khu vực thị xã Lai Châu và kế cận. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2023 Mar. 21];28(2):121-30. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11652