1.
Liêm NV, Trịnh PT, Vinh HQ. Đứt gãy đang hoạt động và động đất cực đại đới đứt gãy Sông Hồng khu vực Lào Cai - Yên Bái. Sci. Earth [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2022 Dec. 10];28(2):110-2. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11651