1.
Vấn VV, Hòa TT, Phượng NT, Anh TT, Anh PL, Lam TH, Dung PT. Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ và khoáng sản liên quan. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2023 Nov. 30];28(2):102-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11649