1.
Thuận Đinh V, Dỹ N Địch, Hà VV. Vai trò các phức hệ sinh thái bào tử phấn hoa trong nghiên cứu địa tầng cổ địa lý kỷ Đệ Tứ Đồng bằng Nam Bộ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 5 [cited 2023 Jun. 6];28(1):66-71. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11572