1.
Thành TTM. Xây dựng băng gia tốc dao động nền lý thuyết bằng phương pháp hàm Green thực nghiệm. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 5 [cited 2024 May 29];28(1):61-5. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11571