1.
Sơn LT, Chinh VV, Thủy NN, Dũng NQ, Yêm NV, Xuyên N Đình, Cường NQ, Hùng NT, Minh NL. Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 và ngày 12/1 năm 2015. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 5 [cited 2023 Dec. 1];28(1):51-60. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11570