1.
An L Đức, Thịnh V, Tuấn NA, Thành NN. Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 5 [cited 2024 Apr. 24];28(1):25-33. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11567