1.
Khiển NX, Văn TT. Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2007 May 13 [cited 2021 Oct. 23];29(3):284-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11543