1.
Hải HQ. Biến động lòng sông Đồng Nam do hoạt động khai thác cát. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2007 May 13 [cited 2024 Jun. 15];29(3):261-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11540