1.
Vấn VV, Hòa TT, Borisenco AS, Phượng NT, Anh TT, Lam TH, Thuận Đặng T, Dung PT. Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2007 May 13 [cited 2024 Jul. 14];29(2):154-60. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11523