1.
An L Đức, Anh LH, Khanh U Đình, Thịnh V, Tuấn TP, Thanh NN. Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2007 May 13 [cited 2021 Dec. 6];29(2):97-103. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11516