1.
Lạc MV. Phân loại một số giống loài Rotalid phổ biến trong trầm tích Kainozoi ở Việt Nam và các vùng kế cận. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Dec. 30 [cited 2024 May 26];26(4):349-55. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11499