1.
Triều C Đình, Dũng LV, Hưng PN, Tuyên NH, Bách MX, Tuấn TA. Các đới cấu trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Sep. 30 [cited 2022 May 26];26(3):244-57. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11486