1.
Nhuận MT, Huế NTH, Hà NH, Đức Đỗ M, Quy T Đăng. Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Sep. 30 [cited 2024 Jul. 15];26(3):233-5. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11484