1.
Thoa NTK, Huyên Đặng T, EllWood BB, Lan LTP, Trưởng Đoàn N. Nghiên cứu ranh giới Permi - Trias trên các hệ tầng đá vôi vùng Đông Bắc Việt Nam bằng phương pháp cổ sinh và địa từ MSEC. Sci. Earth [Internet]. 2004 Sep. 30 [cited 2023 Feb. 3];26(3):222-3. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11483