1.
Sơn LT. Động đất Điện Biên Ms = 5,3 ngày 19-2-2001. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Jul. 13 [cited 2024 Jul. 23];26(2):112-21. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11469