1.
Hải VQ, Tô T Đình, Công DC. Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS trên WGS-84. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Mar. 13 [cited 2024 May 24];26(1):76-81. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11465