1.
Tư TV. Những sự cố liên quan đến biến dạng thấm và sự phá hủy đê tại khu vực Phúc Thọ và Đan Phượng (Hà Tây). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Mar. 13 [cited 2024 May 26];26(1):30-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11459