1.
An L Đức. Bàn về quá trình trồi lộ đá biến chất của Dãy Con Voi. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Feb. 28 [cited 2022 May 19];25(1):93-5. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11455