1.
Bình NV. Bước đầu nghiên cứu và phân chia các vùng quặng nội sinh ở Đông Bắc. TCCKHVTD [Internet]. 2018 Feb. 28 [cited 2021 Aug. 3];25(1):86-92. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11453