1.
Lan HT. Biến thiên ngày đêm của lớp điện lý F tại Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Feb. 28 [cited 2022 May 19];25(1):73-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11451