1.
Niên B Ấn, Hùng TQ. Các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối nhô Kon Tum. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Feb. 28 [cited 2023 Oct. 1];25(1):39-47. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11446